Pháp điển Net - Thông tư số 26/2017/TT-BGTVT ngày 02/08/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thuỷ nội địa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 26/2017/TT-BGTVT ngày 02/08/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thuỷ nội địa 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
26/2017/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
02/08/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông - Vận tải 
Trichyeu
Về việc quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thuỷ nội địa 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Trương Quang Nghĩa 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software