Pháp điển Net - Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03/08/2017 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03/08/2017 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
13/2017/TT-BCT 
Ngaybanhanh
03/08/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/09/2017 
Nguoiky
Trần Tuấn Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
56/2014/TT-BCT 19/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

  
 Thông tư
57/2014/TT-BCT 19/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

  
 Thông tư
30/2014/TT-BCT 02/10/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software