Pháp điển Net - Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/07/2017 của Bộ Công thương về việc quy trình về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/07/2017 của Bộ Công thương về việc quy trình về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
12/2017/TT-BCT 
Ngaybanhanh
31/07/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy trình về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/09/2017 
Nguoiky
Trần Tuấn Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
34 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
10/2015/TT-BCT 29/05/2015 Bộ Công thương
Về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software