Pháp điển Net - Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/07/2017 của Bộ Công thương về việc quy trình về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
            Bộ CÔNG THƯƠNG                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 12/2017/TT-BCT  

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

THÔNG TƯ

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
34 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
10/2015/TT-BCT 29/05/2015 Bộ Công thương
Về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software