Pháp điển Net - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
91/2017/NĐ-CP  
Ngaybanhanh
31/07/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
77 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
47/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

  
 Nghị định
39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  
 Nghị định
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software