Pháp điển Net - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 91/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Chương I
PHạM VI ĐIềU CHỉNH, ĐốI TƯợNG áP DụNG Và NGUYÊN TắC KHEN THƯởNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

III. CáC HìNH THứC KHEN THƯởNG Đã ĐƯợC CƠ QUAN/Tổ CHứC CủA VIệT NAM GHI NHậN:

                                                                                   THủ TRƯởNG CƠ QUAN                              Đề NGHị KHEN THƯởNG                                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

 

                                                            XáC NHậN CủA CƠ QUAN TRìNH KHEN THƯởNG

 

________________________________________

1 Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục này phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
77 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Bộ Nội vụ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
47/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

  
 Nghị định
39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  
 Nghị định
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software