Pháp điển Net - Nghị quyết số 412/2017/UBTVQH14 ngày 24/07/2017 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2018
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

ủY BAN THƯờNG Vụ QUốC HộI              CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 412/2017/UBTVQH14          

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

NGHị QUYếT

Về chương trình giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2018

ủY BAN THƯờNG Vụ QUốC HộI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

QUYếT NGHị

Điều 1. Nội dung giám sát

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội: thực hiện các công việc liên quan khi triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm túc sự điều hòa, phối hợp của ủy ban Thường vụ Quốc hội; kịp thời báo cáo, tổng hợp hoạt động giám sát.

2. Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức phục vụ có hiệu quả các hoạt động giám sát.

3. Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

                                                                        TM. ủY BAN THƯờNG Vụ QUốC HộI                    CHủ TịCH

                                                                                    Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software