Pháp điển Net - Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 20/07/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt thời gian làm việc tại cửa khẩu chính Đắk Peur và Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 62/NQ-CP       

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

NGHị QUYếT

Phê duyệt thời gian làm việc tại cửa khẩu chính Đắk Peur và Bu Prăng,
 tỉnh Đắk Nông

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 6788/BQP-BĐBP ngày 16 tháng 6 năm 2017,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software