Pháp điển Net - Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/07/2017 của Chính phủ về việc quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 85/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

NGHị ĐịNH

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê
tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 9 năm 2017.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
03/2010/NĐ-CP 13/01/2010 Chính phủ
Về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software