Pháp điển Net - Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/07/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/07/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
71/2017/TT-BTC 
Ngaybanhanh
13/07/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/08/2017 
Nguoiky
Huỳnh Quang Hải 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
35 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software