Pháp điển Net - Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/07/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/07/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
69/2017/TT-BTC 
Ngaybanhanh
07/07/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/08/2017 
Nguoiky
Huỳnh Quang Hải 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
58 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân hàng nhà nước 03 năm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software