Pháp điển Net - Lệnh số 07/2017/L-CTN ngày 03/07/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              CHủ TịCH NƯớC                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 07/2017/L-CTN   

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

LệNH

về việc công bố luật

CHủ TịCH
NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG Bố

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software