Pháp điển Net - Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 10/07/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủY BAN NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

     THàNH PHố Hồ CHí MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 28/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố hồ chí minh

ủY BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 264/HĐND-KTNS ngày 23 tháng 5 năm 2017 về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4573/STC-BVG ngày 12 tháng 6 năm 2016; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 10094/STP-VB ngày 02 tháng 12 năm 2016,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 6. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ phản ánh kịp thời cho Sở Tài chính nghiên cứu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (nếu có), giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan xác định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 8. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

                                                                                  TM. ủY BAN NHÂN DÂN                              KT. CHủ TịCH                                                                                                                        PHó CHủ TịCH         

                                                                                             Lê Văn Khoa

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software