Pháp điển Net - Công văn số 3080/TCT-DNL ngày 12/07/2017 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện biên lai điện tử
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

              TổNG CụC THUế                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 3080/TCT-DNL

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 V/v thực hiện biên lai điện tử   

Kính gửi: Công ty phần mềm VNPT

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 391/VNPT Software-NVTT và công văn giải trình bổ sung số 485/VNPT Software-NCTT của Công ty phần mềm VNPT về việc hướng dẫn thực hiện biên lai điện tử. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, tiết c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về loại và hình thức biên lai:

"1. Biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật";

c) Biên lai điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về cung ứng dịch vụ công của tổ chức thu phí, lệ phí được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương pháp điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử".

Tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hủy biên lai điện tử:

"5. Hủy biên lai thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Điều 11 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cụ thể như sau:

...

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Người nộp phí, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được chuyển đổi biên lai điện tử sang biên lai giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Biên lai điện tử chuyển đổi sang biên lai giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định sau:

+ Điều kiện: Biên lai điện tử chuyển sang biên lai giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện: Phản ánh toàn vẹn nội dung của biên lai điện tử gốc; có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ biên lai điện tử sang biên lai giấy; có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ biên lai điện tử sang biên lai giấy.

+ Giá trị pháp lý của các biên lai điện tử chuyển đổi: Biên lai điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên biên lai nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

+ Ký hiệu riêng trên biên lai chuyển đổi: Ký hiệu riêng trên biên lai chuyển đổi từ biên lai điện tử sang biên lai dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa biên lai chuyển đổi và biên lai điện tử gốc - biên lai nguồn (ghi rõ "BIÊN LAI CHUYểN ĐổI Từ BIÊN LAI ĐIệN Tử"); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi".

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty phần mềm VNPT được biết và thực hiện./.

                                                                                   KT. TổNG CụC TRƯởNG                               PHó TổNG CụC TRƯởNG

                                                                                         Đặng Ngọc Minh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software