Pháp điển Net - Công văn số 3068/TCT-CS ngày 12/07/2017 của Tổng cục Thuế về hoá đơn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

              TổNG CụC THUế                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 3068/TCT-CS

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 V/v hóa đơn.  

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1071/CT-HC-AC ngày 12/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định loại, hình thức và nội dung hóa đơn như sau:

"d) Các loại hóa đơn khác, gồm: vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các khoản 2, 3 Điều này."

Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định bán, cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in như sau:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software