Pháp điển Net - Công văn số 3065/TCT-CS ngày 12/07/2017 của Tổng cục Thuế về hoá đơn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

              TổNG CụC THUế                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 3065/TCT-CS

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

V/v hóa đơn.   

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Delta.

(Địa chỉ: Tầng 14, Zodiac Building, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20170218/CV-TC ngày 17/2/2017 của Công ty TNHH quốc tế Delta (do Tổng cục Hải quan chuyển sang) về hóa đơn GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan, ngày 7/3/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 1409/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục Thuế với nội dung (bản photo công văn kèm theo):

"Công ty TNHH vật liệu băng keo Nitto Denko Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật bản có hoạt động mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên). Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software