Pháp điển Net - Công văn số 3059/TCT-CS ngày 11/07/2017 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế dự án đầu tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

              TổNG CụC THUế                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 3059/TCT-CS

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

 V/v hoàn thuế dự án đầu tư.    

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 1399/CT-KK&KTT ngày 19/04/2017, công văn số 1182/CT-KK&KTT ngày 03/04/2017 và công văn số 5458/CT-KK&KTT ngày 15/12/2016 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/06/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 2694/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư có phần diện tích để kinh doanh và cho thuê. Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2694/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, (gửi kèm công văn số 2694/TCT-CS)

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết.

                                                                                   TL. TổNG CụC TRƯởNG                               Vụ TRƯởNG Vụ CHíNH SáCH

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software