Pháp điển Net - Công văn số 7244/VPCP-CN ngày 12/07/2017 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 7244/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 V/v một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Kính gửi: ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4428b/BKHĐT-KTĐPL ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 1893/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2017 về một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tại các văn bản nêu trên, hoàn thiện đề xuất các cơ chế quản lý đối với Thủ đô Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

                                                                              KT. Bộ TRƯởNG CHủ NHIệM              PHó CHủ NHIệM

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software