Pháp điển Net - Công văn số 7244/VPCP-CN ngày 12/07/2017 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 7244/VPCP-CN ngày 12/07/2017 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
7244/VPCP-CN 
Ngaybanhanh
12/07/2017 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Nguoiky
Nguyễn Cao Lục 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software