Pháp điển Net - Công văn số 7268/VPCP-KTTH ngày 12/07/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 7268/VPCP-KTTH

            Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 V/v bổ sung vốn điều lệ

Kính gửi:   - Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Công văn số 233/UBND-KTTH ngày 25 tháng 4 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 8357/BTC-TCDN ngày 23 tháng 6 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4497/BKHĐT-PTDN ngày 05 tháng 6 năm 2017) về việc bổ sung vốn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp; Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software