Pháp điển Net - Công văn số 7269/VPCP-KTTH ngày 12/07/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 7269/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 V/v thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản      

Kính gửi:   - Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8335/BTC-CST ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc rà soát, đề xuất chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan:

1. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và tình hình thực tế quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software