Pháp điển Net - Công văn số 998/TTg-NN ngày 12/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 998/TTg-NN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên  

Kính gửi:   - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 6 năm 2017 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 137,14 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software