Pháp điển Net - Công văn số 999/TTg-NN ngày 12/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 999/TTg-NN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai     

Kính gửi:   - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3245/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 6 năm 2017 về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,75 ha đất rừng phòng hộ (không có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên) sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; công khai kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ (không có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên) nêu trên để người dân biết, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software