Pháp điển Net - Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 60/NQ-CP       

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

NGHị QUYếT

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYếT NGHị

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Bộ Y tế căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành, vận hành và có thể khai thác được đầy đủ 15 trường thông tin của công dân Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính có phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết này thì Bộ Y tế chủ động triển khai, thực thi phương án theo nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới, đồng thời thông báo đến Ban Chỉ đạo Đề án 896.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Thông tư để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ để thực hiện nội dung đơn giản hóa các thủ tục hành chính nêu tại khoản 10 phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này.

- Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Thông tư để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại khoản 20 phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này.

5. Bộ Công an

Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Thông tư để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Liên Bộ Y tế - Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV để thực hiện nội dung đơn giản các hóa thủ tục hành chính nêu tại khoản 17 phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này.

6. Bộ Tài chính

Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Thông tư để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại khoản 20 phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
20 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software