Pháp điển Net - Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 59/NQ-CP                   

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

NGHị QUYếT

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư
huộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYếT NGHị

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành, vận hành và có thể khai thác được đầy đủ 15 trường thông tin của công dân Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính có phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết này thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động triển khai, thực thi phương án theo nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới, đồng thời thông báo đến Ban Chỉ đạo Đề án 896.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;

- Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

- Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân;

- Thông tư số 02/2015/TT-NHNN ngày 07 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành ngân hàng;

- Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng;

- Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software