Pháp điển Net - Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/07/2017 của Chính phủ về việc quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 77/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

NGHị ĐịNH

Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
36 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
10/2016/QĐ-TTg 03/03/2016 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
50/2008/NĐ-CP 21/04/2008 Chính phủ
Về việc quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software