Pháp điển Net - Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/06/2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 73/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

NGHị ĐịNH

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin,
dữ liệu tài nguyên và môi trường

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chúng tôi/Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này./.

 

NGƯờI ĐứNG ĐầU Tổ CHứC/Cá NHÂN

(Ký tên/đóng dấu)

 

________________

1 Theo địa bàn có thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
30 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
102/2008/NĐ-CP 15/09/2008 Chính phủ
Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software