Pháp điển Net - Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành trung ương về hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành trung ương về hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
11-NQ/TW 
Ngaybanhanh
03/06/2017 
Coquanbanhanh
Ban Chấp hành trung ương 
Trichyeu
Về hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/06/2017 
Nguoiky
Nguyễn Phú Trọng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software