Pháp điển Net - Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/06/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 46/NQ-CP       

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

NGHị QUYếT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 6 năm 2017,

QUYếT NGHị

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 chuyển biến tích cực hơn so với 4 tháng đầu năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; chỉ số giá tiêu dùng bình quân giảm dần; lạm phát được kiểm soát. Tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng. Thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng. Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng mạnh. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi tăng cao. Thu ngân sách đạt khá. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện, cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Phát triển doanh nghiệp có nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều dấu ấn quan trọng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 5 năm 2017

Chính phủ đánh giá cao sự cố gắng của các bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thống nhất với các kiến nghị của Tổ công tác và yêu cầu các bộ cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác; thường xuyên giao ban, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao, chủ động đổi mới cách thức làm việc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

Giao Tổ công tác hoàn thiện, ban hành Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 5 năm 2017. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của một số bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cần rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ, công việc được Quốc hội chất vấn, không để nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh.

Giao Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/06/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software