Pháp điển Net - Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 70/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

NGHị ĐịNH

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Điều 1. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp

1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.417.000 đồng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
04/2012/UBTVQH13 16/07/2012 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  
 Pháp lệnh
26/2005/PL-UBTVQH11 29/06/2005 Uỷ ban Thường vụ ...
Về ưu đãi người có công với cách mạng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
20/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính phủ
Về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software