Pháp điển Net - Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
25 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
15/2017/TT-BCT 31/08/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
105/2009/QĐ-TTg 19/08/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software