Pháp điển Net - Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
676/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
18/05/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/05/2017 
Nguoiky
Vương Đình Huệ 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software