Pháp điển Net - Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/05/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 4951/VPCP-TCCV

            Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

 V/v tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Kính gửi:   - Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2138/TTr-BNV ngày 20 tháng 04 năm 2017 về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và thanh tra, kiểm tra tối thiểu 30% các đơn vị thuộc, trực thuộc trong năm 2017.

- Tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh; xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 06 tháng, 1 năm và đột xuất.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software