Pháp điển Net - Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
58/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
10/05/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
174 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
34/2016/QĐ-TTg 23/08/2016 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thuỷ nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
21/2012/NĐ-CP 21/03/2012 Chính phủ
Về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software