Pháp điển Net - Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/05/2017 của Chính phủ về việc quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
36 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
20/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội
Về Đa dạng sinh học

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
65/2010/NĐ-CP 11/06/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software