Pháp điển Net - Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/05/2017 của Chính phủ về việc quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 59/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

NGHị ĐịNH

Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
36 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
20/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội
Về Đa dạng sinh học

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
65/2010/NĐ-CP 11/06/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software