Pháp điển Net - Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
108/2012/NĐ-CP 25/12/2012 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software