Pháp điển Net - Thông tư số 02/2017/TT-NHNN ngày 17/05/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Thông tư số 02/2017/TT-NHNN ngày 17/05/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
02/2017/TT-NHNN 
Ngaybanhanh
17/05/2017 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/09/2017 
Nguoiky
Lê Minh Hưng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
14/2016/TT-NHNN 30/06/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Thông tư
24/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
30/2008/QĐ-NHNN 16/10/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
1096/2004/QĐ-NHNN 06/09/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software