Pháp điển Net - Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
01/2016/QH14 17/11/2016 Quốc hội
Về đấu giá tài sản

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
53/2013/NĐ-CP 18/05/2013 Chính phủ
Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software