Pháp điển Net - Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software