Pháp điển Net - Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ về việc quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 55/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017

NGHị ĐịNH

Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
36/2014/NĐ-CP 29/04/2014 Chính phủ
Về việc nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software