Pháp điển Net - Thông báo số 14/2017/TB-LPQT ngày 20/04/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Protocol Amending the TRIPS Agreement)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Thông báo số 14/2017/TB-LPQT ngày 20/04/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Protocol Amending the TRIPS Agreement) 
Cấp hiệu lực
Hiệp ước quốc tế 
Mavb
14/2017/TB-LPQT 
Ngaybanhanh
20/04/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Ngoại giao 
Trichyeu
Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Protocol Amending the TRIPS Agreement) 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/04/2017 
Nguoiky
Lê Thị Tuyết Mai 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software