Pháp điển Net - Thông báo số 20/2017/TB-LPQT ngày 20/04/2017 của Bộ Ngoại giao về việc Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức\nquốc tế về Luật Phát triển
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software