Pháp điển Net - Thông báo số 21/2017/TB-LPQT ngày 26/04/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software