Pháp điển Net - Công văn số 671/TTg-CN ngày 15/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hình thức PPP
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 671/TTg-CN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 V/v đầu tư xây dựng tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hình thức PPP        

Kính gửi:   - Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 695/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017, văn bản số 1559/UBND-CN ngày 20 tháng 4 năm 2017), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3908/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2265/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 3 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 3720/BTC-ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2017) về việc đầu tư xây dựng đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hình thức PPP, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép về nguyên tắc điều chỉnh phạm vi đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn), tỉnh Quảng Trị (Dự án) để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị hoàn thành một phần tuyến đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà như ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị điều chỉnh Dự án theo đúng quy định, bảo đảm không làm tăng tổng mức đầu tư, không vượt kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Dự án tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2016.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/05/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software