Pháp điển Net - Thông tư số 14/2017/TT-BGTVT ngày 10/05/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang



Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
70/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software