Pháp điển Net - Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
54/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
08/05/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
297 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
20/2017/TT-BYT 10/05/2017 Bộ Y tế
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
105/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội
Về Dược

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
102/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện kinh doanh thuốc

  
 Nghị định
181/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

  
 Nghị định
89/2012/NĐ-CP 24/10/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược

  
 Nghị định
79/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software