Pháp điển Net - Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
56 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
102/2016/QH13 05/04/2016 Quốc hội
Về Trẻ em

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
71/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software