Pháp điển Net - Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
38/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về giáo dục

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software