Pháp điển Net - Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/04/2017 của Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 52/2017/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHị ĐịNH

Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ
đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chương I
CáC QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, bãi bỏ khoản 3 Điều 4; khoản 3 Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 11; điểm a khoản 2 Điều 12 và khoản 5 Điều 19 Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; bãi bỏ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

3. Dự án được cấp có thẩm quyền quyết định cơ chế tài chính trong việc sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo cơ chế tài chính đã được quyết định.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý cho vay lại đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/06/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

  
 Nghị định
78/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Chính phủ
Về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software