Pháp điển Net - Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/04/2017 của Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/06/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

  
 Nghị định
78/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Chính phủ
Về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software