Pháp điển Net - Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân hàng nhà nước 03 năm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/06/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 



Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
69/2017/TT-BTC 07/07/2017 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
83/2015/QH13 25/06/2015 Quốc hội
Về ngân sách nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software