Pháp điển Net - Công văn số 3777/VPCP-NN ngày 17/04/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch các cảng cá khu vực đảo Cát Bà
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 3777/VPCP-NN

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 V/v điều chỉnh quy hoạch các cảng cá khu vực đảo Cát Bà           

Kính gửi:   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn số 21/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch các cảng cá (khu vực đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét theo thẩm quyền kiến nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn số 21/TTr-UBND nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

                                                                              KT. Bộ TRƯởNG, CHủ NHIệM                          PHó CHủ NHIệM

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software