Pháp điển Net - Công văn số 3764/VPCP-KTTH ngày 17/04/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 3764/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 V/v miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro năm 2017   

Kính gửi:   - Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4181/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 3 năm 2017 về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4181/BTC-TCHQ nêu trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện cụ thể, đảm bảo việc miễn thuế đúng mục đích, đúng đối tượng, theo đúng quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ liên bang Nga.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software