Pháp điển Net - Công văn số 553/TTg-NN ngày 18/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 553/TTg-NN

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An          

Kính gửi:   - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1482/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 3 năm 2017) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 38,90 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/04/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software